AMM od 16 lat na rynku AMM doświadczenie poparte wybudowaniem ponad 600 mieszkań AMM budownictwo jedno i wielorodzinne AMM pierwsze w Kobyłce osiedlowe systemy odwodnień na nowych osiedlach deweloperskich AMM pierwsze w Kobyłce place zabaw na nowych osiedlach deweloperskich

Polityka prywatności Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AMM Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kobyłce , dane kontaktowe: ul. Stanisława Moniuszki 24A, 05-230 Kobyłka, Polska.

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: amm@amm-mieszkania-kobylka.pl, telefon: +48 608280789 lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzaniapodstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonie umów związanych z prowadzoną przez nas działalnością w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, sprzedaży nieruchomości oraz ich wynajmu niezbędność do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych nasz prawnie uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
usprawnienia zawarcie i ułatwienia nam wykonanie wykonania umowy nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celach analitycznych [tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi] nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • pracownikom i współpracownikom – w celu świadczenia usług;
 • podmiotom z naszej grupy kapitałowej - w celach marketingowych i promocyjnych;
 • dostawcom i podwykonawcom świadczonych przez nas usług, a także podmiotom obsługującym naszą działalność (w tym pod kątem prawnym, księgowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.) – w celu świadczenia usług.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
 • w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
 • dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały,
 • w celach analitycznych – przez okres 6 lat;
 • w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

6. Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 • do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 • ograniczenia przetwarzania danych : możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.amm-mieszkania-kobylka.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: amm@amm-mieszkania-kobylka.pl lub zadzwoń pod numer: +48 608280789. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

8. Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.

A.M.M © 2011-2023 · polityka prywatności
developed by SAWI